У зімовым парку дыктант алесь і майка

Драмала ў даліне вечнасць; туман быў яе пярынай, а хмара - бухматай коўдрай. Калі з адказаў гаспадароў вынікала, што перагаворы могуць адбыцца, старшы сват пачынаў пачастунак. І абліччы прыбярэжных гарадоў і вёсак адбіваюцца ў тваёй плыні. На нямецкай міне, што засталася ў зямлі, падарваўся яго сын. Толькі дзесьці на паваротах вада падмывае то адзін, то другі абрыў, вымываючы з зямлі тоўстае карэнне, а час ад часу і цэлыя счарнелыя ствалы алешын, не пражыўшых яшчэ нават паўвека. Стаю на сонейку - чакаю Сонечку, каб на руках яе перанясці. Праз хвіліну, гледзячы ў прасвет між дрэў, убачыў на зрубе калодзежа верабейчыка. А ў гаі, белым ад чысценькіх сукенак бярозак-фарсух, заліваліся салаўі. Нешта там збівалі, і ўпершыню яе пранізала здагадка: штосьці робяць на мосце. Ён, мусіць, недзе заблудзіўся ці, нагуляўшыся ўчора, стомлена заснуў дзе-небудзь у старой пушчы. Апоўначы трывожна прахапіўся і подбегам - адразу ж да акна: мне падалося, недзе нешта грымнула, ды так, што здрыганулася зямля. Улетку горад, напэўна, малахітавы пасля дажджу і смарагдавы ў сонечных промнях. Узмахні крыламі рук, Секані абцасамі, Танец спрытных завірух Выдай з выкрунтасамі. Новы горад пачалі называць Туравам, па імені мясцовага князя. Зразумела, не кожны паход у грыбы заканчваецца багатай здабычай, але гэта, мабыць, не самае галоўнае. Паэмы-споведзі прачулае ёй пры жыцці не прачытаў. Камень помсты ляціць наўздагон, камень неўрадзі ўпаў на загон. Гарэзна свішчуць шпакі, спяваюць берасцянкі, чыжы, шчыглы, дразды.. Ён адмовіўся ад платы: - Я, браток, - за магарыч. - Каб не схлусіць, здаецца, брат Эўкліда ці таго Платона. Амаль ва ўсіх агародчыках цвілі чырвоныя, жоўтыя, ружовыя, пунсовыя, аранжавыя, крэмава-белыя цюльпаны. Тэксты дыктантаў Ляцелі у вырай журавы Чапляючыся крыллем за нізкія хмары, над самым Жыцька-вам ляцелі ў вырай журавы. Навучы на роднай мове гаварыць і слухаць. З зялёнага мора маладога хвойніку то тут, то там высока ўзнімаліся парасоны-верхавіны хвой-старадрэвін. Акно ў нябёсы адчыніў - І жураўля свайго чакаю. Вясна была ў разгары, і птушкам трэба было спяшацца, каб паспець яшчэ абзавесціся сям'ёй. Здавалася: яшчэ адно Купалле - І кветку шчасця я з табой знайду! Дзівак. умаешся - кругам галава! Люляць у сэрцы боль - адна забава. Ёсць шмат будынкаў, якія нагадваюць кветкі. І кожнае новае з ёй расставанне на скроні мае дадае сівізны. Зайшоў у людны гастраном, Купіў цукерак шакаладных. Па духмянай паплаўной траве Прыблукаў да горычнага ляда. На скверык потым зазірнуў: Прыкмеціў лаўку пад ялінкай. Са змроку вырысоўваліся рай, асін, скрыўленыя бярозы. І тады крычы колькі хочаш - акіян не адгукнецца. Яны прымошваюцца на штыкетніку, скачуць з калка на калок, трашчаць, мітусяцца і, расказаўшы пра ўсе навіны, пералятаюць на суседні двор, шукаючы новых слухачоў, яшчэ не чуўшых новыя плёткі. Цюльпаны зрабіліся самымі любімымі кветкамі тутэйшых гаспадынь. Не наракаць, чакаць і верыць - І журавель мой прыляціць! Як упаў ён, сустрэўшыся з дзідай, на скапычанай коньмі мяжы, раскалолася сонца на часткі, загарэўся сухі небасхіл. Ніякімі дэкрэтамі і законамі, дарагія сябры, не абмежаваць прыроду ад знішчэння, калі кожны з нас не ўсвядоміць простай ісціны. Як распранаецца восенню лазняк, амаль не заўважыш: скурчыцца, прыціхне, ссыпле лісце сабе пад ногі. Падыходзячы да лесу, той апісваў вельмі зграбную лукý. Заглыбішся выпадкам у нетры - неба не відаць. Раней, помніцца, дрэвы раслі такія высозныя, што шапка звальвалася, калі, зіраючы галаву, хацеў паглядзець на вяршыні. Зімовы камар Нарэшце ўсталявалася зіма: на ўсім, што бачу, снегу пацяруха. Вышывала Марыся кужэльны ручнік і мяне са сватамі дарэмна чакала. Неўзабаве з блакітнага прасвету выглянула сонца, а над Дзвіною, злучаючы яе берагі, паўстала, бы казачная дуга, у сваіх сямі колерах вясёлка. Калі глухі лес, што акаляў яе, нічога яшчэ не адчуваў, вяршыня гары ўзрушана пагойдвала стваламі дрэў. І на схіле паўднёвым ядлоўцавы куст Мне нагадвае даўняга продка, Што ішоў на вяршыню вось гэтай гары Перад сном памаліцца Ярылу. Снег памалу днём растае і з шоргатам асядае, а ўначы ён пакрываецца скарынкай. Скляпенне - дугападобнае перакрыццё, якое злучае сцены, апоры пэўнага збудавáння. Не радуюць вока эфектныя змены, - Яны набліжаюць да суднага дня. Яна затапляе лугі на цэлыя кіламетры, і не пазнаць тады яе. На кожнай галінцы маладзенькай елкі віднеюцца ярка-жоўтыя кветкі-ліхтарыкі.

Я устаў, падышоў да калодзежа і ўбачыў на вільготным пяску мноства птушыных слядоў. Цяпер звініць пчала над выспай верасоў. Спяваў птушыны зводны хор, іграў аркестр лясоў, і першацвет нас акрапіў бальзамавай расой. Але, мабыць, калі і ўдасца рыбаку хоць трохі прыкархнуць, то ўсё роўна яго хутка пабудзяць шолахі і галасы світанку. Над няшчаснаю доляю скрыпкай Амаці Плача вецер спагадліва ўночы і ўдзень: Беларусь - шматпакутная хворая маці Неразумных, аблудных, няўдзячных дзяцей. Выцвілыя за зіму лазнякі, прыбярэжныя вольхі ды вербы пазіралі на ўсё гэта з нецярпеннем: хутчэй вызваліцца Палата - хутчэй прыйдзе на яе бераг вясна. Цудоўная парá! Яшчэ не даймае гарачыня і не пацямнела, не запылілася зеляніна. Паміраючы, жывёлы і расліны ападалі на дно.

Іван Лагвіновіч. Разлукі выраёвыя

. Покуль зыркасць жыве ў жарынках, прывядзі сябе, пакажы, ажыві мой агмень,Марынка, песню радасці падкажы. Датлявалі кастрычніка золкія дні, плаўкім золатам з клёнаў лістота сцякала. Кіёчак стане верным сябрам, на скверы лаўка - палюбоўніцай. А каля белай і ружовай канюшыны танцуюць нястомныя матылькі і пчолы. У незнаёмым горадзе Не захапляюся віном, І рэстаран мне не прынадны. Аказваецца, ён адрываў шышкі арэхаў, нёс іх на пень і тут дзёўб. Яна даволі гучна шуршала пад нагамі, аж напалоханыя санлівыя кулікі то там, то сям з крыкам узляталі з-пад кустоў. Пасля падняў галаву і ўбачыў, што на галінах бярозы мноства тоненькіх ледзяшоў. Пагоднае лета прарочылі пеўні, Укосы багатыя на паплавах. Можа таму, што было яму васемнаццаць год, а яна была яшчэ маладзейшай. Пра непадкупнасць, сумленнасць і дэмакратызм адваката Багушэвіча яшчэ пры яго жыцці хадзілі легенды. Нават у туманным паўзмроку няласкавага лістапада. І мне ад радасці, помню, хацелася спяваць пра снег, пра зіму.

Дыктанты па беларускай мове: знакі прыпынку ў сказах з.

. Яна ўсё павялічвалася, і неўзабаве рака схавалася ў тумане, што слаўся, як дым, на Нёман, на луг. Мая асабістая карта рэк уся пранізана сінімі жылкамі, мабыць, гусцей, чым плоць чалавека капілярамі. Пас чорных цюльпанаў у жоўтай ад сонца рацэ здаваліся проста цудам. Адно толькі што адцвіло, а другое цвіце, п'яніць сваім пáхам, чаруе колерам; ды і трэцяе збіраецца зацвісці. Не здаючы чамадана, ён прайшоўся да старога парку, які лічыўся галоўнай аздобай горада. Шамякіна Шчаслівая ўсмешка лета На пачатку лета не крануты касою луг нібыта казачнае царства кветак. Вырашылі - і сышліся, без запрашэння паселі, слухалі гутарку лісцяў, полымю ў вочы глядзелі. Непаўнацэнная зіма і ў гэтым выдалася годзе: адліга слотная й туман у поўнай згодзе побач ходзяць. .У лёгкіх твой вугальны пыл антракозам насіць мне цяпер да магільнага дна! Разлукі выраёвыя Я разумеў: з балотнай купіны не зазірнуць за гарызонт. Міласэрны, добры Божа! Дай надзею - грэшным, Выведзі з палону здзекаў, ацалі, суцеш нас; Бо ты ведаеш, якія мы панеслі страты На шляху да лепшай долі, да святла і праўды. Са мною дзеці пагадзіліся - сын і замужняя дачка: жыць трэба там, дзе нарадзіліся, і кветку-папараць шукаць. Іван - бязмоўны і бязродны, Бяспраўны, шэры імярэк, Часцінка нейкая народа, А не канкрэтны чалавек. Сваты выдавалі сябе за купцоў, падарожнікаў ці паляўнічых. Адчуваю сам, сваёй істотай, Як апёкі на кары смыляць. Нарадзіцца б яму армянінам, эстонцам, карэйцам, акружалі б цяпер не самлелыя ў спёку кусты. Ледзянога ветру нож так балюча рэжа шчокі. Крыгі грувасцяцца адна на адну; вокамгненна ўзнікаюць і так жа хутка бурацца ледзяныя зaмкі, вежы, валы. Праз цемру - па твані, па гліцы, Праз церні сучасных галгоф Прайшоў я. Лынькова Любая салдацкая служба нялёгкая, а сапёрская ці не самая цяжкая і небяспечная. У гушчэчы нясмела крычала першае «ку-ку» зязюля. Руіны Наваградскага замка гавораць пра яго цяжкую, але гераічную гісторыю. Не зараслі, не зніклі - вось яны! - дзяцінства дробныя сляды. Я сёння п'ю віно тугі і ем счарсцвелы хлеб трывогі. Душа адно лісточкам фігавым прыкрыта ад магчымых бед. Павучыхі бяруцца за кросны - танканітыя ткаць ручнікі. Яны даўно залічаны ў шматлікае войска пустазелля. Ганка пры новай хаце з забітымі вокнамі таксама не было. Пазней на гэтыя бэлькі будзе ўкладзены лягчэйшы насціл. За дзяцінства нішчымнае ў зрэб'і, за юнацтва ў слаце ды бядзе атрымаў кампенсацыю срэбрам - вось яно: сівізна ў барадзе. Нейкі час ціха: ён, відаць, глядзіць, што ты будзеш рабіць. Мэты: выявіць узровень сфарміраванасці ведаў, уменняў, навыкаў вучняў па раздзеле “Сінтаксіс і пунктуацыя”; удаскьваць арфаграфічныя і пунктуацыйныя навыкі; выпрацоўваць навыкі самакантролю. Напэўна, асабліва карысны гэты адвар тым, хто не заўважае і не шануе Хараство. Звычайна гэта збудаванні для якіх-небудзь відовішчаў: цыркі, стадыёны, тэатры, купалы якіх зроблены ў выглядзе пялёсткаў. Даўно ўжо Машы не даводзілася чуць салаўінага спеву. Нядрэнна прыдумана ўсё гэта нейкім нябачным творцам. Фила спортивный костюм. Цвет яго далікатна-ружовы, пах ледзь улоўны. Развеяў час у розныя бакі Разлукі нашай дым салёна-горкі. Сіпакова Першы прымаразак Поўдзень быў сонечны і па-вераснёўску цёплы, без ветру. Светлынёю высокага дня, цішынёю глыбокае ночы я цябе беражліва абняў на самотнай дарозе сірочай - светлынёю высокага дня, цішынёю глыбокае ночы

Комментарии

Новинки